mm

 

Chủ Trương
Lê Bi, Hoàng Phủ Cương, Phạm Việt Cường, Phan Tấn Hải, Đỗ Kh., Trầm Phục Khắc, Nguyễn Hoàng Nam, Chân Phương, Trịnh Y Thư, Nguyễn Tiến, Hùynh Mạnh Tiên, Nguyễn Tiến Văn, Ngu Yên.

Chủ Biên
Khế Iêm

Bìa
Phạm Hoán

Tạp chí Thơ số 3 phát hành vào mùa Xuân 1995, gồm 130 trang, với 58 tác giả.

MỤC LỤC

 

 

   
  ©2006 thotanhinhthuc.org. All rights reserved.