mm

Chủ Trương
Lê Bi, Hoàng Phủ Cương, Phạm Việt Cường, Phan Tấn Hải, Đỗ Kh., Trầm Phục Khắc, Nguyễn Hoàng Nam, Chân Phương, Trịnh Y Thư, Nguyễn Tiến, Nguyễn Tiến Văn.

Chủ Biên
Khế Iêm

Trình Bày
Phạm Hoán

Tạp chí Thơ số ra mắt phát hành vào mùa Thu 1994, gồm 120 trang, với 47 tác giả.

MỤC LỤC

 

 

 

   
  ©2006 thotanhinhthuc.org. All rights reserved.