TIỄN SỨ BẮC

Thơ Trần Nhân Tôn

 

 
 

 

 

 

 

TIỄN SỨ BẮC LÝ TRỌNG TÂN
TIÊU PHƯƠNG MAI

Thăm thẳm Linh Trì ấm tiệc đưa
Người về khôn cách gió xuân ngừa.
Nào hay sao sứ hai ngôi phúc,
Sáng rọi trời Nam mây tối bưa.

 

 

FAREWELL TO THE TWO CHINESE ENVOYS, LY TRONG TAN AND TIEU PHUONG MAI

Linh Tri is far away; the farewell party stays warm in memory.
The spring breeze now can not hold your horsewhips.
You have come as the two envoys, and become the two stars of merit that still brighten our southern sky for days.

Translated by Nguyên Giác

 

 

Last modified on 02/08/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC