THƠ

TPKỳ

 

 
 

 

 

 


CUỘC VUI NÀO RỒI CŨNG TÀN

Cuộc
Vui
Nào
Rồi
Cũng
Tàn!
Vui là vui là vui là
Tàn là tàn là tàn là

Thế thôi!

 

 

Như

Như như như như như
Như như như như như
Như như như như như
Như như như như như

Như Lồn.

 

 

Đại nghi

Không/Có: Không/Có: Không
Không/Có: Không/Có: Có
Không/Có: Không/Có: Có
Không/Có: Không/Có: Không

Lồn + Cặc =  Đụ [Có/Không?!]

19-8-07

 

 

Last modified on 08/18/2007 - 8:30 PM © 2004 -2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME