NHÌN QUANH

TPKỳ

 

 
 

 

 


                                                                                 

Thương nhớ Thái Ngọc San

Có những ngày nổi điên.
Lại có những ngày điên
nổi. Rồi có những ngày
điên không nổi:“Mả cha
cuộc đời quá vô hậu/
Nhìn quanh nhìn quất không
biết thù ai”* Đù Mạ!
Nguyễn Đính quá dễ thương!

27-4-07

 (* Thơ Nguyễn Đính Trần Vàng Sao)

 

 

Last modified on 04/27/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC