EMAIL NƠI GÓC PHỐ

Trầm Phục Khắc

 

 
 

 

                                                                                     Khi em đến nơi này
thì anh đã ra đi
chẳng ai báo cho em
điều này vậy mà em
vẫn biết anh ơi anh
ra đi từ lúc nào
và anh ở đây được
bao lâu rồi mà anh
đã ra đi có phải
anh vừa biến đi khi
em xuất hiện hay là
anh đã ra đi từ
trước khi em đến với
cuộc đời làm sao em
biết được mà em cũng
đâu cần phải biết chỉ
biết rằng khi em đến
nơi này thì anh đã
ra đi chả bù cho
lần trước khi em đến
mọi người đều bảo rằng
anh đã ra đi vậy
mà em vẫn không tin
anh còn nhớ không anh 

 

 

Last modified on 01/24/2008 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC