TÔI SỐNG

Trầm Phục Khắc

 

 
 

 

                                                                                     Tôi sống bằng mối tình câm nín
với người đàn bà nói rất nhiều
mà nói chẳng bao nhiêu hoặc là
tôi sống bằng mối tình câm nín

với người đàn bà nói chẳng bao
nhiêu mà nói rất nhiều hoặc là
tôi sống bằng những mối tình không
câm nín với nhiều người đàn bà

để rồi khi không còn nghe tiếng
ai nói nữa thì những mối tình
không câm nín có còn là những
mối tình không hay chỉ là tiếng

thở rộn ràng giúp tôi tiếp tục
sống với những mối tình câm nín
cho đến khi tôi không còn sống
nữa thì tôi xin hứa sẽ đem

theo tất cả những mối tình câm
nín và không câm nín về nơi
không phải là cuộc đời mà cũng
không được gọi là nơi câm nín

 
 

Last modified on 02/07/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC