ETHƯ GỞI NB

TPKỳ

 
 

 

 

 

Có một vầng trăng phía bên kia
chân trời… không mong đợi. Những chồi
lộc non và những lá vàng rơi.

Có một mùa thu phía bên kia
chân trời… không mong đợi. Những làn
gió heo may và những cơn giông

bão. Có một chân trời phía bên kia
chân trời… không mong đợi. Chân trời…
không… chân trời…

 

 

Last modified on 12/18/2006 - 03:00 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME