KHI THÀNH PHỐ LÊN ĐÈN
MỘT NGÀY ĐẠI KHÁI
THỜI GIAN ĐÃ CƯỚP ĐI CỦA TÔI

Trầm Phục Khắc

 

 
 

 

                                                                                     

mm

 

KHI THÀNH PHỐ LÊN ĐÈN

Người đàn bà đã đến
để gặp lại người đàn
ông nàng đậu chiếc xe
ở ngoài kia trong cơn
mưa bay… người đàn bà
đã đến… tại sao người
đàn bà lại đến nàng
đậu chiếc xe ở ngoài
kia trong cơn mưa bay
người đàn bà lẽ ra
lẽ ra không cần đến
hay người đàn bà lẽ
ra lẽ ra nên đến
nàng đậu chiếc xe ở
ngoài kia trong cơn mưa
bay… cơn mưa bay bay
người đàn bà đã đến

 

 

mm

 

THỜI GIAN ĐÃ CƯỚP ĐI CỦA TÔI

Người đàn bà đẹp người đàn
bà đẹp ngồi nơi chiếc ghế người đàn
bà đẹp người đàn bà đẹp
ngồi trong không gian trong không gian thơm
thơm mùi im lặng… lặng im
mùi thơm… người đàn bà ngồi im lặng


MM


MỘT NGÀY ĐẠI KHÁI

Tôi kéo dài sự im lặng của
buổi sáng bằng cách uống thật chậm
ly cà phê và cố gắng không
cử động mạnh thế nhưng sự im

lặng của buổi sáng là cái gì
và kéo dài ra để làm gì
thì tôi chưa kịp biết trong khi
tôi vẫn cố gắng kéo dài ra

bằng cách chuyển từ cà phê qua
nước trà và cứ thế tiếp tục
cho đến khi không thể kéo dài
thêm được nữa thì tôi đành phải

đứng dậy tìm cách bước thật nhanh
vào một ngày đang sửa soạn chìm
ngập trong sự oi bức của đủ
mọi thứ tiếng động thế nhưng sự

oi bức của đủ mọi thứ tiếng
động là cái gì và bước thật
nhanh vào để làm gì thì tôi
chẳng còn thì giờ để quan tâm

trong khi tôi vẫn cố gắng bước
thật nhanh thật nhanh để rồi cuối
cùng rơi tỏm vào trong một giấc
ngủ đầy mộng mị và đến lúc

này thì dẫu cho một gấc ngủ
đầy mộng mị là cái gì và
rơi tỏm vào để làm gì đi
chăng nữa thì rốt cục rồi sự

im lặng của buổi sáng lại quay
về và tôi xin hứa là tôi
sẽ kéo dài nó ra bằng cách
uống thật chậm ly cà phê và

cố gắng không cử động mạnh

 

Last modified on 11/07/2008 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC