TỰ DO TÂN (TẠO) HÌNH THỨC

Thiền Đăng

 

 
 


 

 


     thêm một đôi điều về tân hình thức

cứ đủ 7 chữ là tao rớt
cái đùng cứ đủ đúng 7 chữ
là tao cứ rớt xuống cái đùng
cứ đủ (đủ, đủ gì, đủ chữ
hay đủ tuổi, tiền, tình, tù, tội)
là tao rớt cứ đủ là tao
cứ rớt là tao cứ rớt cái
đùng đó cũng là cái (luật) rơi
tự do khật khùng của tao vậy.

chú thích [thêm]
trong bài thơ trên có thể đổi đủ thành ra đụ, cũng vậy (thiền đăng)

 

 

 

Last modified on 10/04/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC