TRỪ TÔI RA

Thiền Đăng

 

 
 

 

 

 


Trong khi thắc mắc, thực tại là gì?

Trừ tôi ra, đời là
Âm tôi dù còn ly

Cà phê dù còn nửa
Điếu thuốc vẫn đang cháy...

Trên cái gạt tàn... (ở
Trên một cái bàn) tôi

Biết nếu trừ tôi ra
Đời là âm tôi và

Đời không còn gì nữa
Cả không còn cái bàn

Không còn cái gạt tàn
Không thuốc lá cà phê

Không gì nữa cả (trừ
Tôi ra không ai biết

Điều này tôi chắc vậy)
À thế thì khoan hẵng

Trừ tôi ra nhé.      
 
11.09.07

 

 

 


Last modified on 11/11/2007 9:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME