TRANG TỬ BƯỚM VÀ NGỤ NGÔN 3         

Thiền Đăng

 

 
 


  

 

 

Trang tử tỉnh mộng hỏi
Bướm ta là Bướm hay

mi là Bướm Bướm trả
lời ta là Bướm mà

cũng có thể là mi
nhưng trước hết mi phải

trả lời cho rõ đâu
là mi và đâu là

Bướm Bướm hỏi xong rồi
thì Bướm liền bay đi.  

 

 

Last modified on 09/06/2007 7:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME