THI SĨ CHỊU CHƠI

Thiền Đăng


 
 

 


 


tặng thi sĩ phi thi, Nguyễn Đăng Thường

là khi nổi hứng chàng bơi
bơi trong không khí như chuồn
chuồn là khi cởi truồng chàng
chạy chạy ra phố tìm ra
rồi tìm ra rồi là khi
nổi điên chàng giết giết một
đòn chết bảy bảy con ruồi
là khi đồi trụy chàng kêu
mẹ nó ơi mẹ nó ơi
gí buồi…

 

 

 

Last modified on 11/06/207 - 11:00 AM © 2004 -2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME