THI SĨ: CHÀNG & ĐỜI

Thiền Đăng

 

 
 

 

 


Phải gọi thi sĩ là chàng
vì chàng không muốn gọi chàng
là thi sĩ, chàng muốn ứng
dụng suy tư của chàng vào
đời, và muốn ứng dụng đời
vào suy tư của chàng, chàng
nghĩ ra điều này khi chàng
đang suy tư về đời, và
khi chàng suy tư về đời
đời không có mặt chàng, bởi
thế khi chàng ngừng suy tư
để bước vào đời, đời có
chàng, nhưng khi đời có chàng
thì cũng chính là lúc chàng
không còn suy tư về đời.
nghĩ cho cùng chàng cho đời
mà không suy tư thì còn
chi là đời vì vậy tốt
nhất chàng hãy cứ là chàng
và đời hãy cứ là đời

 

 

 

Last modified on 12/16/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC