SUY RA

Thiền Đăng

 

 
 

 

                                                                                     
       Tôi làm người như tôi làm ngơ
Tôi làm thơ như tôi làm toán*

Hắn bước lên. Cái cầu
thang ngắn. Bóng cầu thang
dài. Bóng đôi chân hắn
dài. Đôi chân hắn ngắn.
Hắn bước xuống. Đôi chân
hắn ngắn. Bóng đôi chân
hắn dài.Bóng cầu thang
dài. Cái cầu thang ngắn.

(*) lẩy thơ Đỗ Kh

 

 

Last modified on 08/14/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC