LÁ THƯ

Thiền Đăng

 

 
 

 

 

 


nhận được lá thư tôi
không đọc ngay không phải
tôi không muốn đọc không
muốn đọc không phải là
không đọc tôi nghĩ lá
thư chẳng chứa đựng điều
gì những việc xảy ra
ở đâu đã xảy ra
trước mắt tôi, mỗi ngày
như mọi ngày những câu
nói, những lời hỏi thăm
mỗi lời như mọi lời
vậy thì lá thư như
mọi lá thư đâu chứa
đựng điều gì mới ba
tháng sau hẳn đọc đại
khái mẹ hỏi thăm mày
có khoẻ không vợ có
bầu chưa, khi nào thì
về thăm nhà hoặc mười
năm sau nó là bức
thư cũ lục lại của
ba gửi cho ông ngoại
(bức thư chàng rể trước
khi lìa đời gửi cho
bố vợ) nay đọc lại
để ôn chuyện đời
                
22.09.2007

 

 

 

 

Last modified on 09/27/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC