LỮ HÀNH

Thiền Đăng

 

 
 

 

 Tôi đã viết dòng này
trước khi sang dòng khác

tôi đã nói lời này
trước khi nói lời khác

tôi đã đi con đường
này trước khi đi con

đường khác, tôi đã làm
con người xa lạ này,

trước khi làm con người
xa lạ khác, tôi đã

ngồi giữa thơ dại này
trước khi ngồi giữa thơ

dại khác, thấm thoắt mười
năm qua. Và tôi còn

dấn bước

 

 

 

Last modified on 03/06/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC