BƯỚC

Thiền Đăng

 

 
 

 

 

                                                                                     


       
Hắn bước, chân phải bước trước,
chân trái vấp phải hòn đá,
hắn ngã, rồi cười, đứng dậy,
rồi bước chân trái bước trước,
chân phải vấp phải hòn đá,
hắn ngã, rồi cười, đứng dậy,
rồi bước, hắn bước, chân nào
bước trước, chân nào bước sau,
chân nào vấp phải, hay cả
hai chân, vấp phải hòn đá,
làm hắn ngã, rồi cười, gãi
gãi đầu, đứng dậy, rồi bước 

 

 

Last modified on 06/08/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC