TPKỳ

TiỆC SINH NHẬT Ở QUÁN BÊN SÔNG

QÚAN TỰ TẠi

 

 
 

 

 

 

TIỆC SINH NHẬT Ở QUÁN BÊN SÔNG

Gởi U.

Đ.m. Uyên ơi sao bỏ đi khi
hát. ‘Đôi tay run run bưng nhành hoa
tím…’ Bắắ..p đây! Bắắp đây!..Rót bia! Róót
bia! ‘Và anh nói tặng em mùa xuân…’*

* Ca khúc Phạm Minh Tuấn.

 

QUÁN TỰ TẠI


Tặng sư Ph.

Đánh thấy mẹ nó đi bồ-tát. Đánh
theo kiểu tân-hình-thức/lục-bát cho
nó bầm dập nổi trôi không hộ khẩu
hộ sinh hộ tịch. Bồ -tát phạt nó
ăn chay trường trai lục trai thập bát
trai. Gương mặt ngày méo mó khuôn mặt
đêm cau có đứng xơ rơ bên bờ
giếng cạn ‘Quán Tự Tại bồ-tát hành
 thâm..Tâm vô quái ngại vô quái ngại
cố..’ Bầu trời thật cao thật trong vài
sợi mây thật mỏng.