WATER & ROCKS
Tranh Nguyễn Trọng KhôiTranh Nguyễn Trọng Khôi  WATER & ROCKS, oil on canvas, 16 x 20 inches

Tranh Nguyễn Trọng Khôi
WATER & ROCKS,
oil on canvas
16 x 20 inches


Home