THE YOUNG MAN WHO CREATED DEATH

STAR APPLE

Tom Riordan
_________

NGƯỜI THANH NIÊN ĐÃ TẠO RA CÁI CHẾT

VÚ SỮA
KI dịch

 

 
 

 

 


mm

 

 

some say
the young man who created death
didn't create it at all

that it was already there
and all he did was
help his brother to it

but others say
if he hadn't done so
when and how he did

it would have been too late

too many people
would have lived too long
for such a thing to gain a foothold

or to ever be considered
credible

 

 

 

 

________________

 

star apple

the star apple
cupped in her scaly
gray-nailed hand is
yours for the taking
no strings attached

you burst into tears
and then wake up
to the resumption
of indelible pain

 

 

Last modified on 03/15/2011 8:00 PM © 2004 2011 www.thotanhinhthuc.org.

 

 

 

 

 

mm


vài người nói
người thanh niên đã tạo ra cái chết
đã không tạo ra gì cả

cái chết đã có đó
và tất cả người thanh niên đã làm là
giúp người anh của hắn hướng đến cái chết

nhưng những người khác nói
nếu hắn đã không giúp người anh của hắn như thế
khi nào và làm sao hắn giúp người anh của hắn

đã quá trễ

quá nhiều người
đã sống quá lâu
vì việc đó là để có chỗ bám

hoặc để được coi như
vậy mới đáng tin

 

Ghi chú
Đại ý bài thơ là nếu mọi người đã sống hàng thế kỷ và hàng thế kỷ không có ai chết, không ai có thể tin bạn nếu bạn nói với họ là đã có người chết

__________________

 

VÚ SỮA

trái vú sữa nằm trong lòng
bàn tay tróc vẩy với
móng tay màu xám của
bà ta tặng không cho
bạn vô điều kiện

bạn bật khóc và rồi
thức giấc để bắt đầu
trở lại cơn đau không
thể nào quên được